fbpx

Směrnice pro získávání kvalifikačních stupňů ČANY pro rekreační plavbu jachet na moři

ČANY Č.j. 001/03/A

 

HLAVA I.

Definice a pojmy

§ 1 Česká asociace námořního jachtingu / Czech Offshore Yachting Association/ (dále jen ČANY) je sportovní odbornou organizací v rámci Českého svazu jachtingu. Jejím hlavním posláním je zabezpečování rozvoje a potřeb českého námořního jachtingu jak po stránce zvyšování odborné kvalifikace námořních jachtařů, tak po stránce rozvoje technických vlastností jachet. Cílem je dosáhnout maximální bezpečnosti plaveb českých námořních jachtařů. Odborné řízení českého námořního jachtingu vychází z požadavků mezinárodních jachtařských organizací ISAF (International Sailing Federation) a EBA (European Boating Association).

§ 2 Jachtou se pro účely této směrnice rozumí plavidlo poháněné plachtou nebo motorem, které splňuje tyto podmínky:

 1. plavba není vykonávána za účelem podnikání, ale pouze pro vlastní potřebu ke sportovním, tělovýchovným, nebo rekreačním aktivitám ve všech jejich uznávaných formách na moři,
 2. maximální délka plavidla - LOA (Length Over All) nepřesahuje 24 metrů.

§ 3 Kvalifikací jachtařů se rozumí souhrn teoretických i praktických znalostí a dovedností stanovený standardy ČANY a ověřených oprávněnými kapitány - instruktory podle § 26 hlavy VI. a zkušební komisí podle hlavy IX. Potvrzuje se průkazem ČANY, který osvědčuje dosažený stupeň znalostí a dovedností k vedení jachet na moři příslušného stupně podle hlavy II. této směrnice.

§ 4 Kapitánem jachty (dále jen kapitán) se rozumí osoba, které je držitelem předepsaného průkazu a je ustanovena provozovatelem jachty do funkce velitele jachty.

§ 5 Zkratkou Nm je označována mezinárodní námořní míle.

§ 6 Pobřežní plavba je plavba ve vodách kde výška hladin mezi přílivem a odlivem ("range") nepřesahuje 1 m a vzdálenost od bezpečného přístavu nebo kotviště nepřesahuje 20 Nm.

§ 7 Mořská plavba je plavba do 200 Nm od bezpečného přístavu nebo kotviště.

§ 8 Oceánská plavba je plavba více než 200 Nm od bezpečného přístavu nebo kotviště.

 

 

HLAVA II.

Kvalifikační stupně

§ 9 A - Jachetní kapitán pobřežní plavby ( Yachtmaster Coastal )

§ 10 B - Jachetní kapitán mořské plavby ( Yachtmaster Offshore)

§ 11 C – Jachetní kapitán oceánské plavby ( Yachtmaster Ocean)

 

HLAVA III.

Rozsah oprávnění a oblasti plavby

§ 12 A – Jachetní kapitán pobřežní plavby
Je oprávněn vést jachtu na moři ve vodách kde výška hladin mezi přílivem a odlivem ("range") nepřesahuje 1 m a vzdálenost od bezpečného přístavu nebo kotviště nepřesahuje 20 Nm.

§ 13 B- Jachetní kapitán mořské plavby
Je oprávněn vést jachtu na moři do vzdálenosti 200 Nm od bezpečného přístavu nebo kotviště.

§ 14 C – Jachetní kapitán oceánské plavby
Je oprávněn vést jachtu na moři bez omezení vzdálenosti od bezpečného přístavu nebo kotviště.

 

HLAVA IV.

Osoby na jachtě během plavby

§ 15 Osoby na jachtě během plavby jsou kapitán, posádka a jiné osoby.

§ 16 Kapitán je na jachtě osobou s nevyšší rozhodovací pravomocí a zodpovědností z hlediska všech činností vedoucích k organizačnímu a technickému zabezpečení plavby na moři i v přístavu ve smyslu příslušných ustanovení Mezinárodních pravidel o zabránění srážkám na moři (COLREG) a dobré námořní praxe. Posádka i jiné osoby jsou mu v tomto směru plně podřízeny.

§ 17 Posádkou jachty jsou osoby, které jsou zapsány jako posádka v lodním deníku.

§ 18 Jiné osoby na jachtě jsou osoby, které nesplňují žádnou z podmínek uvedených v § 16 a 17 této hlavy.

§ 19 Všechny osoby přítomné na jachtě během plavby musí být zapsány v lodním deníku.

 

HLAVA V.

jachtařská knížka

§ 20 Jachtařská knížka je osobním dokumentem, do kterého se zapisuje:

 1. absolvovaná plavební praxe s uvedením vykonávané funkce,
 2. absolvovaná řízená plavební praxe,
 3. účast v závodech na moři,
 4. absolvovaná školení,
 5. členství v organizacích,
 6. získané kvalifikace.

§ 21 Záznamy uvedené v §20 potvrzuje ČANY do jachtařských knížek osobám starším 16-ti let.

 

HLAVA VI.

kvalifikační zkoušky

§ 22 Kvalifikační zkouška se skládá z části praktické a z části teoretické.

§ 23 Teoretická kvalifikační zkouška se vykonává před zkušební komisí jmenovanou Výkonným výborem ČANY.

Má písemnou formu testu, navigačního příkladu a následné ústní zkoušky k ověření znalostí dle standardů pro dosažení požadovaného kvalifikačního stupně. Dosažený počet bodů v testu (byl-li vykonán) spolu s hodnocením navigační úlohy, výsledkem ústní zkoušky s vyznačením výsledku (prospěl, neprospěl) a podpisem všech členů zkušební komise se uvádí do protokolu o zkoušce, který tvoří přílohu k žádosti o vydání kvalifikačního průkazu. Součástí zkoušky je základní schopnost komunikace v anglickém jazyce a pohovor o nabytých praktických zkušenostech z předcházejících plaveb. Výsledek pohovoru může ovlivnit rozhodnutí o vydání kvalifikačního průkazu.

§ 24 Praktická zkouška (pokud je předepsána) předchází zkoušce teoretické, má formu řízené plavební praxe a vykonává se na moři u oprávněného kapitána. Uchazeč postupně vykonává předepsané činnosti uvedené v Protokolu o praktické zkoušce vydaném ČANY (viz. Příloha č. 1 této směrnice). Splnění všech předepsaných požadavků potvrdí oprávněný kapitán v tomto Protokolu o praktické zkoušce.

§ 25 Úkoly praktické zkoušky mohou být vykonány u více oprávněných kapitánů a samostatně potvrzeny v Protokolu o praktické zkoušce. K protokolu o praktické zkoušce přiloží uchazeč údaje o plavidlech a místech, na kterých byla praktická zkouška prováděna.

§ 26 Oprávněným kapitánem ve smyslu §24 a §25 je jachetní kapitán, který je držitelem certifikátu vydávaným ČANY.

 

HLAVA VII.

Podmínky pro získání kvalifikačního průkazu

§28 Kvalifikační průkazy vydává ČANY pouze svým členům, kteří řádně plní členské povinnosti (placení členských příspěvků, zasílání hlášení o plavbě) a splní následující podmínky:

§ 29 A – jachetní kapitán pobřežní plavby:

 1. věk nejméně 18 let,
 2. vlastní mezinárodní průkaz Vůdce malého plavidla, pro oblast C - pobřežní mořské vody, obou kategorii, minimálně M100 a S80, vydávaný SPS (Státní plavební správou),
 3. vlastní platný všeobecný průkaz radiotelefonisty pohyblivé radiotelefonní služby pro námořní pohyblivou službu nebo omezený průkaz radiotelefonisty pohyblivé radiotelefonní služby pro námořní pohyblivou službu, nebo průkaz vyššího stupně (SRC, LRC,)
 4. plavební praxe na jachtě na moři - uplutí jako člen posádky nejméně 500 Nm, z toho nejméně 100 Nm nebo 30 hodin plavby v noci,
 5. úspěšné vykonání praktické zkoušky (potvrzenoProtokolu o praktické zkoušce - Příloha č. 1 této směrnice),
 6. úspěšné vykonání teoretické zkoušky

§ 30 B – jachetní kapitán mořské plavby:

 1. věk nejméně 18 let,
 2. vlastní průkaz jachetního kapitána pobřežní plavby stupně A,
 3. vlastní platný všeobecný průkaz radiotelefonisty pohyblivé radiotelefonní služby pro námořní pohyblivou službu nebo omezený průkaz radiotelefonisty pohyblivé radiotelefonní služby pro námořní pohyblivou službu, nebo průkaz vyššího stupně (SRC, LRC,)
 4. plavební praxe na jachtě minimálně 3000 Nm, z toho nejméně 800 Nm ve funkci kapitána v oblasti pobřežní plavby. Uplutí minimálně 500 Nm v oblasti mořské plavby a přeplavba mezi dvěma tabulkovými přístavy (standard nebo secondary ports) vzdálenými mezi sebou minimálně 30 Nm v období, kdy "range" v těchto přístavech je minimálně 1,0 m,
 5.  úspěšné vykonání teoretické části kvalifikační zkoušky.

§ 31 C – jachetní kapitán oceánské plavby:

 1. věk nejméně 18 let,
 2. vlastní průkaz jachetního kapitána mořské plavby stupně B,
 3. vlastní platný všeobecný průkaz radiotelefonisty pohyblivé radiotelefonní služby pro námořní pohyblivou službu nebo omezený průkaz radiotelefonisty pohyblivé radiotelefonní služby pro námořní pohyblivou službu, nebo průkaz vyššího stupně (SRC, LRC,)
 4. plavební praxe na jachtě minimálně 8000 Nm, z toho nejméně 3.000 Nm ve funkci kapitána v oblasti mořské plavby a uplutí minimálně 2.000 Nm v oblasti oceánské plavby,
 5. úspěšné vykonání teoretické části kvalifikační zkoušky.

§ 32 Plavební praxe se potvrzuje předložením Jachtařské knížky, lodním deníkem nebo kopií jeho části písemně potvrzené kapitánem nebo vlastníkem či provozovatelem jachty.

§ 33 Pro potřeby školení a vzdělávání námořních jachtařů vydává ČANY standardy znalostí pro jednotlivé kvalifikační stupně a doporučení vhodné studijní literatury. Organizuje odborné semináře, které mají za úkol seznámit uchazeče se základními znalostmi a nejnovějšími poznatky nezbytnými pro bezpečné vedení jachet na moři. Tyto informace jsou publikovány zejména ve Zpravodajích ČANY a na oficiální webové stránce ČANY. Je ponecháno na rozhodnutí uchazeče, jakým způsobem získá potřebné teoretické znalosti a praktické zkušenosti ke složení požadovaných zkoušek. Uchazeč si může zvolit formu vlastního studia nebo se může zúčastnit kurzů organizovaných odbornými organizacemi v ČR nebo v zahraničí.

 

HLAVA VIII.

forma a obsah praktické části kvalifikační zkoušky

§ 34 Praktická zkouška má formu řízené plavební praxe a praktického školení s následným ověřením získaných znalostí a dovedností podle § 24 hlavy VI. této směrnice pod vedením oprávněného kapitána nebo více oprávněných kapitánů podle § 25 hlavy VI. této směrnice. Jejím účelem je prokázat v praxi schopnost uchazeče bezpečně vést loď na moři.

§ 35 Praktická zkouška obsahuje činnosti z následujících oblastí:

 1. plánování plavby,
 2. příprava na plavbu,
 3. plavební nauka a manévrování plavidlem,
 4. vedení plavby a námořní navigace,
 5. řešení mimořádných a havarijních situací,
 6. schopnost velet posádce.

§ 36 Uchazeč musí úspěšně splnit jednotlivé úkony uvedené v Protokolu o praktické zkoušce. Formulář Protokol o praktické zkoušce je Přílohou č.1 této směrnice.

§ 37 Požadovaný rozsah znalostí pro teoretické zkoušky je uveden ve Standardech pro získávání kvalifikačních stupňů vydaných ČANY

 

HLAVA IX.

zkušební komise

§ 38 Zkušební komise je minimálně trojčlenná – předseda a dva členové.

§ 39 Zkušební komisi jmenuje Výkonný výbor ČANY z řad zkušených jachetních kapitánů s dlouhou plavební praxí na jachtách.

 

HLAVA X.

podmínky pro vykonání teoretické části kvalifikační zkoušky

§ 40 K teoretické zkoušce může být přijat uchazeč který:

 1. před podáním přihlášky ke kvalifikační zkoušce splnil všechny předepsané podmínky pro získání kvalifikačního průkazu na příslušný stupeň, které jsou uvedeny v Hlavě VII. této směrnice,
 2. odevzdal přihlášku ke kvalifikační zkoušce na formuláři Přílohy č. 2 této směrnice spolu se všemi předepsanými doplňujícími údaji podle požadavků pro příslušný kvalifikační stupeň, jak jsou uvedenyHlavě VII. této směrnice.

§ 41 Poplatek za zkoušku je třeba uhradit před zahájením zkoušky.

 

HLAVA XI.

Průběh teoretické části kvalifikační zkoušky

§ 42 Kvalifikační zkouška je veřejná a bodový výsledek písemného testu je uchazečům bezprostředně po vyhodnocení oznámen. V případě úspěšného absolvování testu následuje řešení navigační úlohy. V případě úspěšného řešení navigační úlohy se následnou ústní zkouškou ověřují znalosti dle Standardů pro získávání kvalifikačních stupňů ČANY a praktické zkušenosti.

§ 43 Kvalifikační zkoušku lze konat jen za přítomnosti minimálně dvou členů zkušební komise. Vždy je nutná přítomnost předsedy komise.

§ 44 Vykonání zkoušky je potvrzeno v Protokolu o zkoušce ve smyslu § 23 hlavy VI. této směrnice.

§ 45 Případné odvolání proti rozhodnutí zkušební komise může uchazeč podat nejpozději do 14 dnů po datu konání zkoušky Výkonnému výboru ČANY, a to písemnou formou spolu se zaplacením odvolacího poplatku. Pokud Výkonný výbor vyhoví odvolání, odvolací poplatek bude vrácen. Rozhodnutí Výkonného výboru je konečné.

§ 46 Uchazeč, který splnil všechny předepsané podmínky a u kvalifikační zkoušky prospěl, má právo na vydání průkazu příslušného stupně podle hlavy XII. této směrnice.

§ 47 Pokud uchazeč odstoupí od kvalifikační zkoušky v jejím průběhu, je celkově hodnocen stupněm neprospěl a uhrazený poplatek za zkoušku propadá.

§ 48 Pokud uchazeč u zkoušky neprospěl, může vykonat opravnou zkoušku nejdříve za 1 měsíc.

 

HLAVA XII.

Vydání průkazu a doba jeho platnosti

§ 49 Uchazeči, který úspěšně vykonal zkoušku a splnil všechny požadované podmínky je na základě podání žádosti (viz Příloha č. 3) vydán průkaz jachetního kapitána osvědčující praxi a znalosti dle standardů pro příslušnou oblast plavby (viz vzor uvedený v příloze č. 4 této směrnice).

§ 50 Doba platnosti vydaného průkazu není omezena.

 

HLAVA XIII.

Evidence

§ 51 Všechny protokoly o praktických a teoretických zkouškách jsou evidovány a trvale uchovávány.

§ 52 Trvale je vedena evidence vydaných průkazů v počítačové i papírové formě.

§ 53 Veškeré osobní údaje o uchazečích i držitelích kvalifikačních průkazů evidovaných ČANY mohou být poskytovány třetím osobám jen v souladu s platnými zákony a předpisy ČR.

 

HLAVA XIV.

Poplatky

§ 54 Za zkoušku, opakovanou zkoušku, za odvolání proti rozhodnutí zkušební komise a za vydání kvalifikačního průkazu jsou vybírány poplatky. Výše poplatků je každoročně uvedena v Prováděcím předpisu k získávání kvalifikačních stupňů ČANY pro příslušný kalendářní rok.

 

HLAVA XV.

závěrečná ustanovení

§ 55 Držitel průkazu způsobilosti k plavbě stupně A, B, C, vydaným MD ČR, nebo držitel jiného obdobného průkazu způsobilosti k vedení jachet na moři vydaného v ČR nebo zahraničí může požádat o vydání průkazu ČANY podle této směrnice za těchto předpokladů:

 1. podá písemnou žádost,
 2. předloží platný všeobecný průkaz radiotelefonisty pohyblivé radiotelefonní služby pro námořní pohyblivou službu nebo omezený průkaz radiotelefonisty pohyblivé radiotelefonní služby pro námořní pohyblivou službu,
 3. vykoná teoretickou zkoušku ověření znalostí dle Standardů pro získávání kvalifikačních stupňů ČANY,
 4. předloží kvalifikační průkaz,
 5. doloží požadovanou plavební praxi.

 

§ 56 Držitelům průkazů uvedených v §55 může být vydán průkaz příslušného kvalifikačního stupně dle hlavy II na základě individuálního posouzení ustavené zkušební komise.

§ 57 Organizaci a termíny zkoušek určují Prováděcí předpis k získávání kvalifikačních stupňů ČANY a Zkušební řád ČANY.

§ 58 Průkazy vydávané podle této směrnice neopravňují jejího držitele k vedení námořních nebo rekreačních jachet, které jsou registrovány v ČR podle zákona o námořní plavbě č.61/2.000 Sb. a příslušných návazných právních předpisů.

§ 59 Průkazy vydávané podle této směrnice osvědčují dosažený rozsah vědomostí a plavební praxe držitele.

 

HLAVA XVI.

Platnost směrnice

§ 60 Tato směrnice schválená Výkonným výborem ČANY dne 5. 5. 2010 nabývá účinnosti dnem 1. 6. 2010

§ 61 Dnem účinnosti této směrnice pozbývají platnost všechny předcházející směrnice pro odbornou způsobilost námořních jachtařů vydaných ČANY.

 

V Praze dne 5. 5. 2010

Stanislav Bílek v. r.

prezident ČANY


Další informace získáte v nabídce ČANY -> Dokumenty ke stažení -> Kvalifikační průkazy

 

 

Normal 0 21 false false false CS X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 úspěšné vykonání teoretické zkoušky.
Ještě nemáte účet? Staňte se členy teď!

Přihlásit k účtu