fbpx

Občas se stává, že je potřeba menší loď někam převézt.
A tak se často vedou diskuze o tom, jaký přívěsný vozík lze za tažné vozidlo připojit, tedy lze-li připojit za tažné vozidlo přívěsný vozík, který má maximální celkovou hmotnost větší, než je hmotnost přívěsu uvedená v technickém průkazu tažného vozidla a také rychlost, jakou lze s vozíkem jet.
Vzhledem k tomu, že se evidentně jedná o častý dotaz motoristů na MDČR, ministerstvo vydalo „prohlášení“ k těmto dotazům, v roce 2019.

Nutno podotknout, že v zahraničí může být situace odlišná, obzvláště pokud se týka rychlosti jízdy soupravy, asi nejlepší jak se vyhnout problémům, pokud se neví jak to v navštívené zemi je, nejezdit rychleji než 80 km/h.

Originál od MDČR snadno dohledáte dle jednacího čísla: 2/2019-150-METO/l

 

Ministerstvo dopravy

nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12 PO BOX 9, 110 15 Praha 1

Informace k umístění na internetové stránky MD

Váš dopis značky / ze dne       Naše značka                            Vyřizuje / linka                                      Praha
                                             2/2019-150-METO/l            Tichý Martin, Ing. / 225131347          26.02.2019

Věc: Informace o hmotnostech uváděných ve vyhlášce č. 209/2018 Sb. a o rychlosti přípojných vozidel

Vzhledem k častým dotazům na výše uvedená témata sdělujeme následující:

Hmotnosti vozidel uváděné ve vyhlášce č. 209/2018 Sb., o hmotnostech, rozměrech a spojitelnosti vozidel (dále jen „vyhláška"):

Dotaz: Je z pohledu spojitelnost vozidel do soupravy rozhodující okamžitá hmotnost přípojného vozidla nebo největší povolená hmotnost přípojného vozidla zapsaná v technickém průkazu vozidla?

Popis: Pokud vyhláška uvádí pojem „hmotnost" a nedefinuje jakou (ať již přímo v textu nebo nadpisu paragrafu), pak se jedná o okamžitou hmotnost vozidla. Tento stav vychází z předchozí právní úpravy, tedy z vyhlášky č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích.

Odpověď: Rozhodující je okamžitá hmotnost přípojného vozidla. Je tedy patrné, že ačkoliv se změnil právní předpis, nedošlo ke změně tohoto principu. Samozřejmě je nutné dodržet i ostatní požadavky vyhlášky.

Rychlost připojných vozidel dle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění (dále jen „zákon"):

Dotaz: Mohu s přívěsným vozidlem kategorie 01 připojeným za osobním automobilem s maximální přípustnou hmotností do 3,5 tuny jet po dálnici rychlostí 130 km/h?

Popis: Odst. 3 §18 zákona říká:

„Řidič motorového vozidla o maximální přípustné hmotnosti nepřevyšující 3 500 kg a autobusu smí jet mimo obec rychlostí nejvýše 90 km.h-i ; na silnici pro motorová vozidla rychlostí nejvýše 110 km. h-' a na dálnici rychlostí nejvýše 130 km. h-'. Řidič jiného motorového vozidla smí jet rychlostí nejvýše 80 km.11-1."

Výše uvedené ustanovení se však vztahuje pouze na motorová vozidla, nikoliv na přípojná vozidla. Z tohoto důvodu je rychlost přípojných vozidel omezena pouze v rámci schválení technické způsobilosti, povolenou rychlostí tažného vozidla nebo rychlostí nejpomalejšího vozidla v soupravě.

V rámci schvalování technické způsobilosti jednotlivě vyrobeného vozidla dle vyhlášky č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, v platném znění se postupuje dle přílohy č. 10:

V rámci jednotlivého schvalování technické způsobilosti přípojného vozidla kategorie 0 lze stanovit nejvyšší konstrukční rychlost přípojného vozidla nejvýše 80 km.h-1. Vyšší nejvyšší konstrukční rychlost vozidla lze stanovit pouze na základě protokolu vydaného technickou zkušebnou, který obsahuje hodnocení jízdních vlastností vozidla a ověření stability, nejvýše však 130 km.h-1 u vozidla kategorie 01, 100 km.h-1 u vozidla kategorie 02 nebo 90 km.h-1 u vozidla kategorie 03 nebo 04."

Pokud však má přípojné vozidlo uděleno schválení s platností ve všech členských státech, nebo dříve bylo registrováno v jiném státu, pak se akceptuje rychlost, kterou stanovil schvalovací orgán jiného členského státu.

Odpověd': Ano můžete, pokud bylo přívěsné vozidlo schváleno na rychlost 130 km/h a není známé nějaké jiné omezení. Toto platí obecně pro motorová vozidla do 3,5 tuny a přípojná vozidla kategorií 01 a 02.

S pozdravem
Ing. Jiří Pata
zástupce ředitele
Odbor provozu silničních vozidel

Ještě nemáte účet? Staňte se členy teď!

Přihlásit k účtu