fbpx
Celostátní pohárový závod v námořním jachtingu

v lodní třídě NJ kat. offshore B

CTL 21-???

ČANY - LANEX
Offshore Cup

Závod je součástí

Celostátního Poháru ČANY 2021

19. - 23. září 2021
Německo
1. Místo konání
Závod se bude konat ve vodách jižního Baltu.

2. Lodní třída
Závod je určen pro jednotrupé námořní lodě určené pro oblast plavby B (kategorie Offshore dle ISO 12217-2) o celkové délce spadající do intervalu 34 <= LOA <= 38 stop. Lodě si zajišťují závodníci sami.

ČANY je připravena v případě zájmu nebo možnosti zajistit lodě pro závodníky otevřít pro závod další ideálně monotypovou třídu bez ohledu na limit LOA, pokud tato bude splňovat zejména nároky na bezpečnost pro danou oblast plavby.

3. Kategorie
Všechny lodě závodí v absolutním pořadí v reálném čase v dané třídě, celkové informativní pořadí může být také vyhodnocováno. Pořadatel může vyhlásit pořadí v dalších sub-kategoriích dle LOA, např. do a nad 36 stop, případně ORC dělené podle GPH nebo pro monotyp, pokud se sejdou pro danou sub-kategorii minimálně 3 lodě. Při menším počtu lodí se nenaplněná sub-kategorie může začlenit do nejbližší skupiny s delší LOA, případně nižším GPH. Rozdělení do sub-kategorií je zcela v kompetenci pořadatele a nemůže být podkladem žádosti o nápravu.

4. Omezení a měření
Nejsou povoleny stranově naklápěné kýly, trapézy a výsuvné či sklopné konstrukce, které nejsou integrální součástí trupu, s výjimkou spinakrových nebo genakrových pňů. Výjimku pro takové vybavení může povolit pořadatel pouze pro samostatně soutěžící třídu. 

Za LOA pro účely registrace se považuje vzdálenost mezi dvěma vertikálními liniemi dotýkajícími se trupu v jeho nejvzdálenějších koncích v podélném směru. Do tohoto měření se nezapočítávají prvky jako kormidlo, spinakrový peň, čeleň, koš zábradlí, či jiný takový prvek vyčnívající mimo skelet trupu.

5. Výjimky z omezení a měření
Pořadatel může v odůvodněných případech udělit výjimku z omezení pro výběr lodě dle bodů 2 a 4 tohoto Vypsání, zejména pokud vznikla bez přičinění posádky a nebude jí tak poskytována zjevná výhoda v rámci závodící flotily. Pořadatel si vyhrazuje v takovém případě možnost přijmout opatření ve snaze udržet regulérní podmínky závodění v rámci flotily a zachovat nároky na bezpečnost.

6. Pořadatel
Pořadatelem je Česká asociace námořního jachtingu (ČANY) jako subjekt Českého svazu jachtingu (ČSJ), národní autority World Sailing.

7. Kategorie reklamy
Všechny přihlášené lodě musí vyhovovat požadavkům World Sailing směrnice 20 – „Reklamní kodex“ (Advertising Code). Lodě jsou povinny nést označení a reklamu určenou pořadatelem na jím určených místech. Veškerá jiná reklamní a propagační činnost spojená se závodem v době před, během jeho konání i po něm je možná pouze na základě písemné dohody s pořadatelem.

8. Pravidla
Závod bude řízen dle pravidel World Sailing:

(a)    Tak, jak jsou definovaná v Závodních pravidlech jachtingu 2021 – 2024 (ZPJ) včetně jejich schválených dodatků a změn,
(b)    Offshore zvláštního předpisu pro oblast Mo3
(c)    Od západu do východu Slunce platí mezi závodními loděmi výhradně Mezinárodní pravidla pro zabránění srážkám na moři (IRPCAS). Toto je změna pravidel ZPJ části 2.
(d)    Ústních pokynů ZK vydávaných na definovaném kanálu VHF.

9. Účast
Závod je otevřený pro všechny závodníky, kteří splňují požadavky World Sailing směrnice 19 – „Kodex oprávnění“. Závodníci mohou být muži i ženy všech věkových kategorií, pokud dovrší v roce konání věk minimálně 14 let. Počet členů posádky je omezen maximálním počtem osob uvedeným v technické specifikaci plavidla. Kapitán musí předložit odpovídající oprávnění pro danou oblast plavby držené po dobu minimálně 2 let. Alespoň jeden člen posádky musí předložit oprávnění k používání námořní VHF radiostanice.

10. Přihlášky
Uzávěrka přihlášek je do 31. 7. 2021. Posádka se může přihlásit na základě přihlášky zveřejněné na webu ČANY zasláním její vyplněné kopie na uvedenou emailovou nebo poštovní adresu. Pokud je loď vybavena platným proměřovacím ORC certifikátem, přiloží se k přihlášce také jeho kopie. Pořadatel si vyhrazuje právo omezit počet startujících lodí a garantuje účast přednostně posádkám nominovaným do pohárových soutěží ČANY na základě jejich výsledků v předchozích ročnících. Posádky budou mít účast v závodě zajištěnu, pokud provedou včas úhradu všech požadovaných plateb. Posádky přihlášené a přijaté po uzávěrce budou mít doplatek startovného navýšený o 20%.

11. Startovné
Startovné je 7 500,- Kč/loď. Posádkám přihlášeným do 31. 12. 2020 bude poskytnuta sleva ze startovného 1 000,- Kč/loď. Nevratná záloha startovného 1 000,- Kč je splatná do 14 dnů po potvrzení přihlášky pořadatelem. Doplatek startovného je pak třeba uhradit do uzávěrky přihlášek. Posádky přihlášené a přijaté po uzávěrce musí splatit celé navýšené startovné 9 000,- Kč do 10 dnů po potvrzení přihlášky. Platby nelze provádět bez potvrzení přihlášky pořadatelem.

V ceně startovného budou zahrnuty nezbytné místní poplatky spojené s povolením a organizačním zajištěním závodu včetně nocování posádky v maríně Ostseebad Kühlungsborn, z toho jednu noc před startem a další noci po té, co posádka dokončí závod, včetně noci následující po zakončení závodu.

12. Registrace
Registrace posádky musí proběhnout v registračním místě ZK v marině Ostseebad Kühlungsborn v neděli 19.9.2021 od 10:00 do 19:00 hod. Závodníci se registrují do závodu potvrzením údajů uvedených v registračním formuláři ZK. Registrační formulář potvrzuje kapitán, který svým podpisem přebírá odpovědnost za všechny členy posádky a stvrzuje, že posádka bude dodržovat ustanovení všech dokumentů dle bodu 8 tohoto Vypsání, řídících tento závod. Kapitán lodě odpovídá za obeznámení všech členů posádky s těmito dokumenty včetně povinnosti doložit lékařské potvrzení při registraci.

Všichni členové posádek musí být zdravotně způsobilí. Všichni čeští závodníci musí při registraci předložit platnou závodní licenci ČSJ. Českým závodníkům, kteří nebudou registrováni, bude na základě potvrzení o lékařské prohlídce ne starší jednoho roku a poskytnutí rodného čísla žadatele na místě před závodem vystavena po zaplacení poplatku 100,- Kč jednorázová licence ČSJ. Kapitán navíc předloží ke kontrole doklady požadované v bodě 9 a 20. Loď musí před registrací do závodu projít inspekcí ZK a předložit zápis o inspekci podepsaný odpovědným inspektorem.

13. Časový rozvrh
Neděle    19.9. 10:00-19:00   Registrace posádek, inspekce lodí
                         20:00             Slavnostní zahájení, seznámení s tratí
Pondělí    20.9. 09:00             Start závodu (dle instrukcí ZK)
Čtvrtek     23.9. 16:00             Uzavření cíle
                         21:00*           Slavnostní zakončení v místě závodu, vyhlášení výsledků a předáním cen

*) Pokud bude reálná naděje, že všechny posádky dokončí závod do středy 20:00, organizátor se může pokusit uspořádat vyhlášení již ve středu 22.9. a ukončit tak závod o den dříve.

14. Plachetní směrnice
PS budou spolu s dalšími propozicemi a informačními materiály všem přihlášeným posádkám k dispozici nejpozději do zahájení závodu.

15. Trasa závodu
Závod bude probíhat v oblasti jižního Baltu. Místo a čas plánovaného startu, značky dráhy, místa hlavního a pomocných cílů a časové limity, případně možné varianty, budou písemně upřesněny ve vyhlášce ZK vydané večer před startem závodu.

Předpokládaná trasa závodu bude vytyčena body Kühlungsborn (GER), Bornholm (DEN), Christiansø (DEN), Kühlungsborn (GER) o délce cca 350 Nm. Pořadí a způsob obeplouvání otočných bodů Bornholm a Christiansø bude určeno před závodem. Pořadatel si vyhrazuje právo změnit trasu před startem včetně jejího zkrácení, pokud to bude vyžadovat očekávaná povětrnostní situace.

16. Bodovací systém
Bude užit nízkobodový systém dle pravidla A2 ZPJ. Závod tvoří jedna offshore rozjížďka. Vypsaný koeficient CTL je 7P. Koeficient Celostátního Poháru ČANY je 20.

17. Protestní komise
Pro tento závod bude ustavena Protestní komise v souladu s pravidlem 88.2(b) ZPJ.

18. Ceny a kategorie
Závod bude platný při doplutí minimálně třetiny přihlášených lodí. Posádkám za první, druhé a třetí místo v absolutním pořadí a ve vyhlášených sub-kategoriích budou předány diplomy, případně věcné ceny získané od sponzorů. Vítězná posádka v celkovém absolutním pořadí v hlavní třídě převezme putovní cenu Křišťálový globus ČANY.

19. Televize a média, sledování
Pořadatel si vyhrazuje právo pořizovat z průběhu závodu a jeho příprav fotografický, video nebo audio záznam bez povinnosti jakékoliv náhrady účastníkům závodu. Pořadatel si dále vyhrazuje právo na své náklady umístit na lodě GPS sledovací zařízení, případně palubní video kamery. Posádky nesmí úmyslně bránit činnosti těchto zařízení.

20. Odpovědnost
Závodníci se účastní závodu na vlastní nebezpečí a náklady. Každý závodník plně odpovídá za škody způsobené na lodích, osobách a dalších věcech v prostoru závodu. Pořadatel nepřijme jakoukoliv zodpovědnost za materiálovou škodu nebo zranění nebo úmrtí utrpěné ve spojení se závodem, před ním, v jeho průběhu nebo po něm. V souladu s platným Soutěžním řádem ČSJ všechny posádky musí mít sjednáno pojištění odpovědnosti s minimální pojistnou částkou 9.000.000,-- Kč na závod nebo jeho ekvivalent.

Předpokládané složení týmu pořadatelů

Ředitel závodu            Martin Blagoev
Hospodář                    Ing. Olga Müllerová
Technická inspekce    Martin Blagoev
Hlavní rozhodčí         Ing. Petr Sládeček

Kontakty     
Česká asociace námořního jachtingu (ČANY)
Budova ČYK
Přístav 5
147 00 Praha 4 – Podolí

Ing. Petr Sládeček,
V chaloupkách 617/14, 194 00 Praha 9
tel.:  606 682 234


Marina Kühlungsborn
www.bootshafen-kuehlungsborn.de
 
Příloha 1 - Požadovaná bezpečnostní výbava

Následující výbava musí být na lodi, když závodí, předložena ke kontrole při inspekci před oficiální registrací

•    Bouřková hlavní plachta (pokud nemá hlavní plachta dostatečný počet refovacích pásů - min. 2 nebo není rolovací),
•    Bouřková kosatka, pokud loď není vybavena rolovací genou,
•    Zabudovaný VHF vysílač s anténním kabelem na zadním stěhu nebo na stěžni, připravený k okamžitému použití,
•    Ruční ponorné čerpadlo pro čerpání z bildge,
•    Pyrotechnické signály vyhovující SOLAS LSA kódu kapitola III vizuální signály s datem ne starším než je uvedeno na expiračním štítku (pokud existuje) nebo ne starší než 4 roky,
•    Záchranné vesty a bezpečnostní postroje pro všechny členy posádky,
•    Natažená bezpečnostní palubní lana pro práci mimo kokpit,
•    Nářadí na běžné opravy,
•    Nástroj pro rychlé odřezání lan takeláže
•    Záchranný kruh s plovoucím lanem a automatickým světlem, 
•    Dvě vědra,
•    Navigační světla (s nabitými palubními bateriemi),
•    Dvě vodotěsné svítilny s náhradními bateriemi,
•    Mlhový roh,
•    Kompas,
•    2 kotvy s vhodnou kombinaci řetězu a lan,
•    Armatury na všech instalačních vstupech (ventily),
•    Lékárnička,
•    Navigační námořní mapy pokrývající oblast závodu,
•    Umístěný radarový reflektor,
•    Vestavěný motor s palivem (min. pro 100 námořních mil),
•    Voda (pitná) pro všechny členy posádky min na 3 dny (min 1,5l na osobu)
•    Dostatečný počet hasicích přístrojů (min 2 ks)

Pozn.: Inspektor si vyhrazuje právo vyloučit loď ze závodu při jakákoliv zjištěné závadě, která může mít podstatný vliv na bezpečnost plavby.
Pravidla třídy mohou po dohodě s pořadatelem měnit požadavky na bezpečnostní výbavu.
Ještě nemáte účet? Staňte se členy teď!

Přihlásit k účtu