fbpx
Mezinárodní pohárový závod v námořním jachtingu
v lodní třídě NJ kat. offshore B
CTL 14-7018

ČANY - LANEX Offshore Cup
Závod je součástí Mezinárodního Poháru ČANY 2014 
21.-27. září 2014
Německo
www.cany.cz
1. Místo konání
Závod se bude konat ve vodách jižního Baltu.

2. Lodní třída
Závod je určen pro jednotrupé námořní lodě určené pro oblast plavby B (kategorie Offshore dle ISO 12217-2) o celkové délce spadající do intervalu 35 < LOA < 38 stop. Lodě si zajišťují závodníci sami.

3. Kategorie
Všechny lodě závodí v hlavním celkovém absolutní pořadí v reálném čase. Pořadatel však může vyhlásit pořadí v dalších sub-kategoriích dle LOA do 36, 37 a 38 stop, případně ORC dělené podle GPH, pokud se sejdou pro danou sub-kategorii minimálně 3 lodě. Při menším počtu lodí se nenaplněná subkategorie stane součástí nejbližší skupiny s delší LOA, případně nižším GPH. Rozdělení do sub-kategorií nemůže být podkladem žádosti o nápravu.

4. Omezení a měření
Nejsou povoleny stranově naklápěné kýly, trapézy a výsuvné či sklopné konstrukce, které nejsou integrální součástí trupu, s výjimkou spinakrových nebo genakrových peňů. Za LOA pro účely registrace se považuje vzdálenost mezi dvěma vertikálními liniemi dotýkajícími se trupu v jeho nejvzdálenějších koncích v podélném směru. Do tohoto měření se nezapočítávají prvky jako kormidlo, spinakrový peň, čeleň, koš zábradlí, či jiný takový prvek vyčnívající mimo skelet trupu.

5. Pořadatel
Pořadatelem je Česká asociace námořního jachtingu (ČANY) jako subjekt Českého svazu jachtingu (ČSJ), národní autority ISAF. 

6. Kategorie reklamy
Všechny přihlášené lodě musí vyhovovat požadavkům ISAF předpisu 20 – „Reklamní kodex". Lodě jsou povinny nést označení a reklamu určenou pořadatelem na jím určených místech. Veškerá jiná reklamní a propagační činnost spojená se závodem v době před, během jeho konání i po něm je možná pouze na základě písemné dohody s pořadatelem.

7. Pravidla
Závod bude řízen dle:

(a) Pravidel, jak jsou definovaná v Závodních pravidlech jachtingu ISAF 2013 – 2016 (ZPJ) včetně jejich dodatků a všech změn schválených ISAF,
(b) ISAF Offshore zvláštního předpisu pro oblast Mo3
(c) Od západu do východu Slunce platí Mezinárodní pravidla pro zabránění srážkám na moři (IRPCAS). Toto je změna pravidel ZPJ části 2.
(d) Ústních pokynů ZK vydávaných na definovaném kanálu VHF. 

8. Účast
Závod je otevřený pro všechny závodníky, kteří splňují požadavky ISAF předpisu 19 – „Kodex oprávnění". Závodníci mohou být muži i ženy všech věkových kategorií, pokud dovrší v roce konání věk minimálně 14 let. Počet členů posádky je omezen maximálním počtem osob uvedeným v technické specifikaci plavidla. Kapitán musí předložit odpovídající oprávnění pro danou oblast plavby držené po dobu minimálně 2 let. Alespoň jeden člen posádky musí předložit oprávnění k používání námořní VHF radiostanice.

9. Přihlášky
Uzávěrka přihlášek je do 31.7.2014. Posádka se může přihlásit na základě přihlášky zveřejněné na webu ČANY zasláním její vyplněné kopie na uvedenou emailovou nebo poštovní adresu. Pokud je loď vybavena platným proměřovacím ORC certifikátem, přiloží se k přihlášce také jeho kopie. Pořadatel si vyhrazuje právo omezit počet startujících lodí a garantuje účast přednostně posádkám nominovaným do pohárových soutěží ČANY. Posádky budou mít účast v závodě zajištěnu, pokud provedou včas úhradu všech požadovaných plateb. Posádky přihlášené a přijaté po uzávěrce budou mít startovné navýšené o 50%.

10. Startovné
Startovné je 5 000,-Kč/loď a je splatné do 7 dnů po potvrzení přihlášky pořadatelem. Nelze jej platit bez potvrzení přihlášky. V ceně startovného budou zahrnuty nezbytné místní poplatky spojené s povolením a organizačním zajištěním závodu včetně minimálně dvou nocování posádky v maríně, z toho jednu noc před startem a jednu noc po tom, co posádka dokončí závod.

11. Registrace
Registrace posádky musí proběhnout v registračním místě ZK v marině Ostseebad Kühlungsborn v neděli 21.9.2014 od 10:00 do 19:00 hod. Závodníci se registrují do závodu potvrzením údajů uvedených v registračním formuláři ZK. Registrační formulář potvrzuje kapitán, který s vým podpisem přebírá odpovědnost za všechny členy posádky a stvrzuje, že posádka bude dodržovat ustanovení všech dokumentů dle bodu 7, řídících tento závod. Všichni čeští závodníci musí při registraci předložit platnou závodní licenci ČSJ. Na základě potvrzení o lékařské prohlídce ne starší jednoho roku a po zaplacení poplatku 400,- Kč může být registrovaným členům ČANY na místě před závodem vystavena závodní licence ČANY. Kapitán navíc předloží ke kontrole doklady požadované v bodě 8 a 19. Loď musí před registrací do závodu projít inspekcí ZK a předložit zápis o inspekci podepsaný odpovědným inspektorem.

12. Časový rozvrh
Neděle 21.9. 10:00-19:00 Registrace posádek, inspekce lodí 20:00 Slavnostní zahájení, seznámení s tratí 

Pondělí 22.9. 09:00 Start závodu

Čtvrtek 25.9. 16:00 Uzavření cíle

Sobota 27.9. 21:00 Slavnostní zakončení závodu v ČR*,

vyhlášení výsledků a předáním cen *) v pražském ČYKu. Při účasti více zahraničních závodníků se pořadatel pokusí zorganizovat vyhlášení ve čtvrtek večer místě konání závodu.

13. Plachetní směrnice
PS budou spolu s dalšími propozicemi a informačními materiály všem přihlášeným posádkám k dispozici nejpozději do zahájení závodu.

14. Trasa závodu
Závod bude probíhat v oblasti jižního Baltu. Místo a čas plánovaného startu, značky dráhy, místa hlavního a pomocných cílů a časové limity, případně možné varianty, budou písemně upřesněny ve vyhlášce ZK vydané večer před startem závodu. Předpokládaná trasa závodu je Kühlungsborn (GER), Bornholm (DEN) a zpět o délce cca 300 Nm. Pořadatel si vyhrazuje právo změny trasy.

15. Bodovací systém
Bude užit nízkobodový systém dle pravidla A2 ZPJ. Závod tvoří jedna offshore rozjížďka. Vypsaný koeficient CTL je 5ip. Koeficient Mezinárodního Poháru ČANY je 15.

16. Protestní komise
Pro tento závod bude ustavena Protestní komise v souladu s pravidlem 88.2(b) ZPJ.

17. Ceny a kategorie
Závod bude platný při doplutí minimálně třetiny přihlášených lodí. Posádkám za první, druhé a třetí místo v absolutním pořadí a ve vyhlášených subkategoriích budou předány diplomy, případně věcné ceny získané od sponzorů. Vítězná posádka v celkovém absolutním pořadí převezme putovní cenu Křišťálový globus ČANY.

18. Televize a média, sledování
Pořadatel si vyhrazuje právo pořizovat z průběhu závodu a jeho příprav fotografický, video nebo audio záznam bez povinnosti jakékoliv náhrady účastníkům závodu. Pořadatel si dále vyhrazuje právo na své náklady umístit na lodě GPS sledovací zařízení, případně palubní video kamery. Posádky nesmí úmyslně bránit činnosti těchto zařízení.

19. Odpovědnost
Závodníci se zúčastňují závodu na vlastní nebezpečí a náklady. Závodník plně odpovídá za škody způsobené na lodích, osobách a dalších věcech v prostoru závodu. Pořadatel nepřijme jakoukoliv zodpovědnost za materiálovou škodu nebo zranění nebo úmrtí utrpěné ve spojení se závodem, před ním, v jeho průběhu nebo po něm. V souladu s platným Soutěžním řádem ČSJ všechny posádky musí mít sjednáno pojištění odpovědnosti s minimální pojistnou částkou 9.000.000,-- Kč na závod nebo jeho ekvivalent.

Předpokládané složení týmu pořadatelů

Ředitel závodu:  Stanislav Bílek
Hospodář:         Olga Mülerová
Zdravotník:       MUDr. Zdeněk Žižka
Technická inspekce: Martin Blagoev
Hlavní rozhodčí:       Ing.Petr Sládeček

Kontakty ČANY
Budova ČYK
Přístav 5
147 00 Praha 4 – Podolí
www.cany.cz

Ing. Petr Sládeček,
V chaloupkách 617/14, 194 00 Praha 9
tel.: 606 682 234


Marina Kühlungsborn
www.bootshafen-kuehlungsborn.de


Příloha 1 - Požadovaná bezpečnostní výbava
Následující výbava musí být na lodi, když závodí, předložena ke kontrole při inspekci před oficiální registrací:
 • Bouřková hlavní plachta (pokud nemá hlavní plachta dostatečný počet refovacích pásů - min. 2 nebo není rolovací),
 • Bouřková kosatka, pokud loď není vybavena rolovací genou,
 • Zabudovaný VHF vysílač s anténním kabelem na zadním stěhu nebo na stěžni, připravený k okamžitému použití,
 • Ruční ponorné čerpadlo pro čerpání z bildge,
 • Pyrotechnické signály vyhovující SOLAS LSA kódu kapitola III vizuální signály s datem ne starším než je uvedeno na expiračním štítku (pokud existuje) nebo ne starší než 4 roky,
 • Záchranné vesty a bezpečnostní postroje pro všechny členy posádky,
 • Natažená bezpečnostní palubní lana pro práci mimo kokpit,
 • Nářadí na běžné opravy,
 • Nástroj pro rychlé odřezání lan takeláže
 • Záchranný kruh s plovoucím lanem a automatickým světlem,
 • Dvě vědra,
 • Navigační světla (s nabitými palubními bateriemi),
 • Dvě vodotěsné svítilny s náhradními bateriemi,
 • Mlhový roh,
 • Kompas,
 • 2 kotvy s vhodnou kombinaci řetězu a lan,
 • Armatury na všech instalačních vstupech (ventily),
 • Lékárnička,
 • Navigační námořní mapy pokrývající oblast závodu,
 • Umístěný radarový reflektor,
 • Vestavěný motor s palivem (min. pro 100 námořních mil),
 • Voda (pitná) pro všechny členy posádky min na 3 dny (min 1,5l na osobu)
 • Dostatečný počet hasicích přístrojů (min 2 ks)
Ke stažení:

Vypsání závodu ke stažení (.pdf, 264 kB)
Notice of Race (in .pdf, size 285 kB)
REGATTA-AUSSCHREIBUNG

Přihláška k závodu - Registration form (.doc, 111 kB)
Ještě nemáte účet? Staňte se členy teď!

Přihlásit k účtu